بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مشاور و کارشناس بیمه های عمر_ثالث_بدنه_آتش سوزی_مهندسی و.....

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۲۳ بازديد

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

ماده 1
خطرهای موضوع بیمه خسارتهای بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار ناشی از مسئولیت بدنی وی در حین انجام کار و محل کار مشروط برآنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.
تبصره: منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در متن بیمه نامه، تامین و جبران هزینه های پزشکی و همچنین جبران زیان های نقص عضو یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیاندیگان موضوع بیمه و همچنین ارش و دیه در صورت رجوع زیاندیده به مرجع قضائی می باشد. 
ماده 2  استثنائات 
خسارتهای معلول عوامل زیر ولو این که بیمه گذار مسئوول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

 • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

 • خسارات ناشی از وسائل نقلیه موتوری تحت پوشش نمی باشد مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضا بیمه گذار و مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد.

 • خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیواکتیو.

 • خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

 ماده 3  وظایف بیمه گذار

ماده 4  تعهدات بیمه گر
 • غرامت فوت بر مبنای در صد تقصیر بیمه گذار تعیین شده در مرجع قضایی و اعمال آن بر روی سرمایه باشد محاسبه می گردد.

  • غرامت صدمات جسمانی زیاندیدگان بر اساس درصد تعیین شده در مرجع قضایی و یا اعمال آن بر روی سرمایه بیمه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می گردد.

  • در صورتی که زیاندیدگان از غرامت پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده نماید، تعهد بیمه گر عبارتست از مازاد غرامت تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه.

  • در صورت فوت هر یک از زیاندیدگان موضوع بیمه نامه جمع مبالغ پرداختی نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر، مذکور در بندهای 2 یا 3 ((تعهداتبیمه گر)) مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه بر حسب مورد تجاوز نماید.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای بدنی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه طبق مدارک مسئولیت بیمه گذار محرز باشد.

  • بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از این که از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضایی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تأخیر مسئوول جبران ضرر و زیانهایی که از طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود.

  • حق سازش و حق دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه گر است و بیمه گذار به موجب این بیمه نامه بیمه گر را وکیل یا حق توکیل غیر ولو کرارا می نماید که پرونده های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد اینبیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه گر در وی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.

  • بیمه گر می تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلا پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریانهای حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را به بیمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه گر در برابر هر گونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 5  فسخ و بطلان بیمه نامه
این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار به طور غیرعمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.
از طرف بیمه گذار: در این صورت که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره : در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد. 
ماده 6
در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه های دیگری نیز مورد تأمین قرار گرفته باشد. تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خودبیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه  شده می باشد. 
ماده 7
خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیما از طرف بیمه گر به شخص زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه می گردد. در مورد هزینه های پزشکی در صورتیکه توسطبیمه گذار پرداخت شده باشد به بیمه گذار پرداخت خواهد شد. 
ماده 8
نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نامه درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه کنونی خود را بصورت کتبی باطلاع بیمه گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود. 
ماده 9
این بیمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندرج در پیشنهاد بیمه تنظیم گردیده و هرگونه تغییری در آن به موجب الحاقی صادره از طرف بیمهگر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی با موفقیتهایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گذار موظف است. 
ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییر و یا تصحیح الحاقی را کتبا خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد. 
ماده 10
مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود. 
ماده 11
در مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است بر طبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.